Giỏ hàng

Chương trình học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu dành cho học sinh trung học phổ thông

Chương trình Hỗ trợ du học dành tặng ba loại học bổng trị giá 100.000.000 VNĐ (một trăm triệu đồng), 50.000.000 VNĐ (năm mươi triệu đồng) và 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng) cho các bạn học sinh trung học phổ thông từ 15 tuổi đến 18 tuổi hoàn thành nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu về “Nghĩa vụ công dân” và “Lộ trình sự nghiệp” theo quy định cụ thể dưới đây.

1. Đối tượng nhận học bổng

1.1. Học bổng trị giá 100.000.000 VNĐ (Một trăm triệu đồng)

Là học sinh THPT đạt cả năm (05) điều kiện sau:

 • Điều kiện một: Là học sinh ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học với Chương trình Hỗ trợ du học từ sau tháng 02 năm 2016 và thời gian hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu là ba (03) năm.

 

 • Điều kiện hai: Có kết quả thi IELTS (hoặc chứng chỉ khác tương đương) từ 7.0 trở lên, không có kỹ năng nào dưới 6.5 và chứng chỉ còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin Visa du học.

 

 • Điều kiện ba: Hoàn thành phần nghiên cứu về nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp được quy định trong hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học. Kế hoạch nghiên cứu cụ thể được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học sau khi ký hợp đồng là căn cứ xác định hoàn thành.

 

 • Điều kiện bốn: Hướng dẫn cho ít nhất một thành viên mỗi nhóm của ba nhóm dưới đây theo quy định cụ thể gồm:

+ Nhóm được hướng dẫn: Gồm ba nhóm sau:

Nhóm 1: Thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ, anh, chị, em ruột.

Nhóm 2: Con của bạn bố mẹ – có thể bao gồm anh, chị, em họ.

Nhóm 3: Bạn bè của học sinh

+ Nội dung hướng dẫn và điều kiện hoàn thành hướng dẫn: Bao gồm hai nội dung sau:

Một là: các nội dung nghiên cứu được quy định trong hợp đồng tư vấn du học, cụ thể gồm:

Nội dung 1:  Về hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân Việt Nam

Nội dung 2: Về chương trình học và việc làm tương ứng

Hệ thống giáo dục của nước cấp visa, chi tiết về nội dung chương trình học, phương pháp học và so sánh với các chương trình tương tự tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước khác.

Tìm hiểu và thiết lập kế hoạch về công việc tương ứng với chương trình học tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước thứ ba (chỉ áp dụng với học sinh theo học các chương trình cao đẳng trở lên)

Nội dung 3: Về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế

Tìm hiểu về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế thông qua bộ hồ sơ cụ thể của bản thân học sinh.

Người được hướng dẫn có kết quả trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online về ba nội dung nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm hai mươi (20) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Hai là: Ba loại kỹ năng gồm kỹ năng lập kế hoạch&báo cáo, kỹ năng xử lý thông tin theo quy trình và kỹ năng sử dụng email. Đây là một phần trong số các kỹ năng mà học sinh được hướng dẫn được quy định trong hợp đồng tư vấn du học giữa học sinh và chương trình Hỗ trợ du học.

Người được hướng dẫn có thể trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online và vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm mười (10) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Quá trình hướng dẫn được công khai thông tin giữa học sinh, chương trình Hỗ trợ du học và người được học sinh lựa chọn hướng dẫn. Căn cứ xác định người được học sinh hướng dẫn vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên là văn bản kế hoạch&báo cáo và các email trong quá trình được học sinh hướng dẫn.

 • Điều kiện năm: Nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

 

1.2. Học bổng trị giá 50.000.000 VNĐ (Năm mươi triệu đồng)

Là học sinh THPT đạt cả năm (05) điều kiện sau:

 • Điều kiện một: Là học sinh ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học với Chương trình Hỗ trợ du học từ sau tháng 02 năm 2016 và thời gian hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu là hai (02) năm.

 

 • Điều kiện hai: Có kết quả thi IELTS (hoặc chứng chỉ khác tương đương) từ 6.5 trở lên, không có kỹ năng nào dưới 6.0 và chứng chỉ còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin Visa du học.

 

 • Điều kiện ba: Hoàn thành phần nghiên cứu về nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp được quy định trong hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học. Kế hoạch nghiên cứu cụ thể được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học sau khi ký hợp đồng là  căn cứ xác định hoàn thành.

 

 • Điều kiện bốn: Hướng dẫn cho ít nhất một thành viên mỗi nhóm của hai trong ba nhóm dưới đây theo quy định cụ thể gồm:

+ Nhóm được hướng dẫn: Lựa chọn hai trong ba nhóm sau:

Nhóm 1: Thành viên trong gia đình gồm bố, mẹ, anh, chị, em ruột.

Nhóm 2: Con của bạn bố mẹ – có thể bao gồm anh, chị, em họ.

Nhóm 3: Bạn bè của học sinh

+ Nội dung hướng dẫn và điều kiện hoàn thành hướng dẫn: Bao gồm hai nội dung sau:

Một là: các nội dung nghiên cứu được quy định trong hợp đồng tư vấn du học, cụ thể gồm:

Nội dung 1:  Về hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân Việt Nam

Nội dung 2:  Về chương trình học và việc làm tương ứng

Hệ thống giáo dục của nước cấp visa, chi tiết về nội dung chương trình học, phương pháp học và so sánh với các chương trình tương tự tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước khác.

Tìm hiểu và thiết lập kế hoạch về công việc tương ứng với chương trình học tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước thứ ba (chỉ áp dụng với học sinh theo học các chương trình cao đẳng trở lên)

Nội dung 3: Về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế

Tìm hiểu về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế thông qua bộ hồ sơ cụ thể của bản thân học sinh.

Người được hướng dẫn có kết quả trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online về ba nội dung nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm hai mươi (20) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Hai là: Ba loại kỹ năng gồm kỹ năng lập kế hoạch&báo cáo, kỹ năng xử lý thông tin theo quy trình và kỹ năng sử dụng email. Đây là một phần trong số các kỹ năng mà học sinh được hướng dẫn được quy định trong hợp đồng tư vấn du học giữa học sinh và chương trình Hỗ trợ du học.

Người được hướng dẫn có thể trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online và vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm mười (10) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

Quá trình hướng dẫn được công khai thông tin giữa học sinh, chương trình Hỗ trợ du học và người được học sinh lựa chọn hướng dẫn. Căn cứ xác định người được học sinh hướng dẫn vận dụng thành thạo ba kỹ năng nêu trên là văn bản kế hoạch&báo cáo và các email trong quá trình được học sinh hướng dẫn.

 • Điều kiện năm: Nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

 

1.3. Học bổng trị giá 20.000.000 VNĐ (Hai mươi triệu đồng)

Là học sinh THPT đạt cả năm (05) điều kiện sau:

 • Điều kiện một: Là học sinh ký hợp đồng dịch vụ tư vấn du học với Chương trình Hỗ trợ du học từ sau tháng 02 năm 2016 và thời gian hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu là một (01) năm.

 

 • Điều kiện hai: Có kết quả thi IELTS (hoặc chứng chỉ khác tương đương) từ 6.0 trở lên, không có kỹ năng nào dưới 5.5 và chứng chỉ còn hiệu lực tính đến thời điểm nộp hồ sơ xin Visa du học.

 

 • Điều kiện ba: Hoàn thành phần nghiên cứu về nghĩa vụ công dân và lộ trình sự nghiệp được quy định trong hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học. Kế hoạch nghiên cứu cụ thể được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học sau khi ký hợp đồng là  căn cứ xác định hoàn thành.

 

 • Điều kiện bốn: Hướng dẫn cho ít nhất một thành viên trong gia đình (bố, mẹ, anh chị em ruột) về các nội dung nghiên cứu được quy định trong hợp đồng tư vấn du học gồm:

Nội dung 1:  Về hệ thống pháp luật Việt Nam

Hệ thống pháp luật Việt Nam. Nghĩa vụ và quyền lợi của công dân Việt Nam

Nội dung 2:  Về chương trình học và việc làm tương ứng

Hệ thống giáo dục của nước cấp visa, chi tiết về nội dung chương trình học, phương pháp học và so sánh với các chương trình tương tự tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước khác.

Tìm hiểu và thiết lập kế hoạch về công việc tương ứng với chương trình học tại nước cấp visa, Việt Nam và một nước thứ ba (chỉ áp dụng với học sinh theo học các chương trình cao đẳng trở lên)

Nội dung 3: Về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế

Tìm hiểu về quy định của nước cấp visa đối với học sinh, sinh viên quốc tế thông qua bộ hồ sơ cụ thể của bản thân học sinh.

Người được hướng dẫn có kết quả trả lời đạt 100% bài trắc nghiệm online về ba nội dung nêu trên thì học sinh được xem là đạt điều kiện này. Bài trắc nghiệm gồm hai mươi (20) câu hỏi, được thống nhất bởi học sinh và chương trình Hỗ trợ du học trong quá trình hướng dẫn nghiên cứu.

 • Điều kiện năm: Nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

 

2. Số lượng, thời gian, hình thức cấp học bổng

 • Đợt xét duyệt và cấp học bổng lần 01: Từ tháng 02/2016 đến hết tháng 08/2016. Thời gian các đợt cấp học bổng tiếp theo sẽ được Chương trình Hỗ trợ du học thông báo đầy đủ trên website hotroduhoc.vn
 • Số lượng học bổng lần cấp 01: Tối đa 100 suất. Số lượng cụ thể phụ thuộc vào chất lượng học sinh THPT ứng tuyển xin cấp học bổng.
 • Hình thức cấp học bổng: Thoả thuận cấp học bổng là một phụ lục trong hợp đồng tư vấn du học giữa một bên là Chương trình Hỗ trợ du học và một bên là học sinh (đương đơn du học) và người giám hộ.

 

3. Quy trình xét duyệt và cấp học bổng

Hướng dẫn dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh THPT Việt Nam có nguyện vọng đi du học và gia đình có thể chủ động tìm hiểu và ứng tuyển xét duyệt cấp học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu của Chương trình Hỗ trợ du học. Quý vị cần đọc và hiểu toàn bộ nội dung của thông báo chương trình học bổng. Chương trình Hỗ trợ du học không phản hồi bất kỳ thắc mắc nào về quy định của chương trình học bổng đã đăng công khai trên website www.hotroduhoc.vn

Bước 1: Đọc và hiểu thông báo chương trình học bổng

Đọc và hiểu điều kiện tham gia chương trình học bổng đã được quy định tại phần 01 của thông báo này là điều kiện để quý vị có thể tiếp tục bước 2.

Bước 2: Ký hợp đồng tư vấn du học

Hợp đồng tư vấn du học giữa Chương trình Hỗ trợ du học và quý vị chỉ được ký khi quý vị gồm học sinh và gia đình đáp ứng các điều kiện sau:

 • Đương đơn có trình độ IELTS tối thiểu 5.0 hoặc tương đương
 • Điểm học tập trong vòng 03 năm gần nhất tối thiểu 6.5
 • Có nhu cầu và nỗ lực học tập nhằm chuẩn bị cho kế hoạch học tập – làm việc sau khi tốt nghiệp THPT theo quan điểm “Giáo dục là đầu tư”.
 • Có kế hoạch đi du học bậc Trung học phổ thông, Cao đẳng hoặc Đại học tại nước ngoài bằng tiếng Anh

Quyền lợi của quý vị được quy định cụ thể trong hợp đồng tư vấn du học. Nội dung chính như sau:

 • Đương đơn du học là học sinh trung học phổ thông được hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu nhằm đạt được ba mục tiêu khi tốt nghiệp THPT gồm: i) Một là trở thành một công dân đủ tiêu chuẩn, nghĩa là đủ năng lực để hiểu và tuân thủ pháp luật, chịu hoàn toàn trách nhiệm về mọi hành vi của bản thân trước pháp luật ii) Hai là khám phá, lựa chọn và xây dựng giá trị cốt lõi, năng lực cốt lõi của bản thân iii) Ba là xác định ngành nghề và lộ trình học tập – làm việc phù hợp với giá trị cốt lõi và năng lực cốt lõi của bản thân.
 • Lưu ý: Ứng viên được hướng dẫn trực tiếp hoặc trực tuyến và không bắt buộc phải có mặt tại văn phòng Chương trình Hỗ trợ du học.

Nghĩa vụ của quý vị được quy định cụ thể trong hợp đồng tư vấn du học. Nội dung chính như sau:

 • Ký hợp đồng tư vấn với thời gian tối thiểu một (01) năm và tối đa ba (03) năm.
 • Đảm bảo thời gian nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu tối thiểu hai (02) giờ mỗi ngày.
 • Thanh toán các khoản phí gồm phí khởi tạo hợp đồng 5 triệu VNĐ, phí tư vấn 20 triệu VNĐ mỗi năm.
 • Thanh toán thuế giá trị gia tăng 10% theo quy định của pháp luật
 • Hiểu và tuân thủ quy trình hướng dẫn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu do Chương trình Hỗ trợ du học cung cấp.
 • Hoàn thành kế hoạch nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu đã thống nhất.

Bước 3: Ký phụ lục học bổng của hợp đồng tư vấn du học

 • Căn cứ vào kế hoạch nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu cụ thể của học sinh được hướng dẫn và thống nhất với chương trình Hỗ trợ du học, quý vị có thể đề xuất ứng tuyển xét duyệt học bổng theo quy định tại phần 01 của thông báo này
 • Kế hoạch hướng dẫn của học sinh dành cho các đối tượng cụ thể được quy định theo từng loại học bổng là một phần trong kế hoạch nghiên cứu&ứng dụng nghiên cứu của học sinh với chương trình Hỗ trợ du học
 • Quý vị toàn quyền quyết định việc ký thoả thuận cấp học bổng nghiên cứu & ứng dụng nghiên cứu về “Nghĩa vụ công dân” và “Lộ trình sự nghiệp” được nêu tại phần 01 của thông báo này.
 • Để tránh hiểu lầm và tranh chấp đáng tiếc, chương trình Hỗ trợ du học khuyến cáo quý vị trước khi ký hợp đồng tư vấn du học và các phụ lục kèm theo cần tham khảo ý kiến luật sư.

 

4. Thời gian nhận học bổng

 • Mười (10) ngày sau khi nhập học thành công tại trường đã đăng ký.

 

5. Hình thức nhận học bổng

 • Học sinh có thể nhận học bổng theo ba hình thức sau:

Hình thức một: Chương trình Hỗ trợ du học chuyển vào tài khoản của học sinh hoặc bố/mẹ học sinh.

+ Hình thức hai: Chương trình Hỗ trợ du học chuyển tiền theo số chứng minh thư nhân dân của bố/mẹ học sinh.

+ Hình thức ba: Bố/mẹ học sinh đến nhận trực tiếp tại văn phòng Chương trình Hỗ trợ du học theo địa chỉ: Số 24B, phố Chùa Hà, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

 • Nếu bố/mẹ học sinh đến nhận trực tiếp tại văn phòng, quý vị vui lòng gọi điện trước để hẹn lịch theo số điện thoại 093 652 8386 và đem theo chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.

 

6. Một số lưu ý

 • Học bổng nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu dành cho đối tượng là học sinh trung học phổ thông ký hợp đồng tư vấn du học với chương trình Hỗ trợ du học với thời gian nghiên cứu từ 01 – 03 năm là một chương trình thuộc Dự án tài trợ quá trình trở thành Nhân lực quốc tế – Công dân toàn cầu do chương trình Hỗ trợ du học sở hữu. Chi tiết về dự án tài trợ, quý vị có thể xem tại link: https://hotroduhoc.vn/blogs/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-phien-ban-1-1
 • Chương trình học bổng này áp dụng với tất cả các nước cấp visa và áp dụng đồng thời với các chương trình học bổng, ưu đãi khác (nếu có).

 

7. Thông tin về đơn vị chủ trì chương trình học bổng

7.1. Thông tin về chương trình Hỗ trợ du học

 

7.2. Thông tin về Công ty Cổ phần InterGoGo Việt Nam – đơn vị sở hữu chương trình Hỗ trợ du học

Chương trình Hỗ trợ du học trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị và hi vọng được đồng hành cùng quý vị trong thị trường Giáo dục – Việc làm quốc tế. Kính chúc quý vị sức khoẻ và nhiều niềm vui.

 

Chương trình Hỗ trợ du học
www.hotroduhoc.vn