Giỏ hàng

Dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu phiên bản 1.1

Chương trình Hỗ trợ du học đề xuất Dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu với phương thức “Đầu tư tuần hoàn” làm chủ đạo dành cho các nhà nghiên cứu là học sinh, sinh viên, người lao động Việt Nam và quốc tế

Chương trình Hỗ trợ du học của công ty CP Intergogo Việt nam (sau đây gọi là Chương trình) triển khai dự án tài trợ nghiên cứu STEAM chủ yếu bằng công cụ trực tuyến thông qua website Chương trình www.hotroduhoc.vn trong vai trò môi trường chủ đạo cho nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu. Khi sử dụng công cụ và/hoặc biện pháp nào khác, Chương trình sẽ cập nhật đầy đủ và kịp thời tới mọi thành viên liên quan.

Xin lưu ý tài liệu này tóm lược phương án tiền khả thi nên chưa làm phát sinh bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bất kỳ bên nào. Để dự án thành công tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó một trong những điều quan trọng nhất là đề tài nghiên cứu tham gia Dự án tài trợ đạt yêu cầu doanh thu từ ứng dụng kết quả nghiên cứu tối thiểu đủ mức hoàn trả chi phí nghiên cứu trong thời gian xác định.

Vì tất cả ngành nghề đều có thể và cần ứng dụng STEAM nên dự án không giới hạn phạm vi ngành nghề được tài trợ. Tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu của Chương trình bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi nhiều hình thức tài trợ như sau: Tài trợ không hoàn lại (học bổng là một ví dụ), cho vay, miễn giảm phí (đào tạo, truyền thông, ứng dụng kết quả nghiên cứu…), cho mượn (công cụ nghiên cứu, công cụ ứng dụng kết quả nghiên cứu…)…trong đó chú trọng phương thức “Đầu tư tuần hoàn”, nghĩa là Chương trình cho nhà nghiên cứu hoàn trả phần tài trợ đã nhận từ Chương trình bằng thu nhập từ ứng dụng kết quả nghiên cứu và khoản tài trợ được hoàn trả sẽ được tiếp tục tái đầu tư cho nhà nghiên cứu/đề tài nghiên cứu phù hợp khác.

Thông tin về dự án này cũng như quy chế tài trợ và vận động tài trợ được Chương trình công bố công khai trên website Chương trình www.hotroduhoc.vn và không hạn chế bất kỳ tổ chức hay cá nhân nào sử dụng cho mục đích dù là cá nhân hay kinh doanh.

QUY TRÌNH TÀI TRỢ

 • Bước 1: Nhà nghiên cứu là thanh niên học sinh, sinh viên và người lao động Việt Nam (sau đây gọi chung là nhà nghiên cứu) mở tài khoản tại ngân hàng đối tác của Chương trình để xác thực nhân thân và đăng ký trực tuyến tại website Chương trình hotroduhoc.vn đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực STEAM theo mẫu đề cương quy định.

 

 • Bước 2: Hội đồng thẩm định của Chương trình xem xét tài liệu nhận được để quyết định phạm vi, quy mô và tính chất tài trợ. Hội đồng thẩm định này gồm ba (03) cá nhân cho mỗi đề tài nghiên cứu được tổ chức và vận hành theo phương pháp áp dụng trong tổ chức và vận hành hội đồng trọng tài quy định tại Chương 28.Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) Việt Nam vừa cam kết tham gia năm 2015.

 

 • Bước 3: Chương trình thông báo kết quả thẩm định tới nhà nghiên cứu. Kết quả quá trình học tập và/hoặc tình trạng tài chính của cá nhân nhà nghiên cứu hay gia đình nhà nghiên cứu không được coi là cơ sở xem xét phê duyệt tài trợ đề tài nghiên cứu.

 

 • Bước 4: Nhà nghiên cứu sẽ nhận được tài trợ cho đề tài nghiên cứu sau khi ký hợp đồng nghiên cứu với Chương trình và/hoặc trực tiếp với nhà tài trợ. Phần tài trợ bằng tiền được chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà nghiên cứu tại ngân hàng đối tác mà nhà nghiên cứu đã mở tài khoản để xác thực nhân thân. Phần tài trợ còn lại được gửi tới nhà nghiên cứu theo phương thức phù hợp với tính chất tài trợ.

 

 • Bước 5: Kết quả từng giai đoạn nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu được cập nhật trực tuyến trên website Chương trình.

 

 • Bước 6: Nhà nghiên cứu hoàn trả chi phí tài trợ cho Chương trình trong trường hợp phương thức “Đầu tư tuần hoàn”.

 

CHÚ Ý

 • Đầu tư tuần hoàn” sẽ là phương thức chủ đạo của dự án cũng như Chương trình.

 

 • Trong hợp đồng tài trợ nghiên cứu Chương trình và nhà nghiên cứu sẽ thoả thuận cụ thể phương thức và mức độ chia sẻ nội dung nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu vì mục đích hỗ trợ các nhà nghiên cứu khác.

 

 • Chương trình khuyến khích nhưng không bắt buộc nhà nghiên cứu cam kết chia sẻ lợi ích từ kết quả ứng dụng nghiên cứu vào việc cùng Chương trình tài trợ cho các nhà nghiên cứu khác. Chương trình sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp của các tổ chức tài chính – ngân hàng để quản lý hoạt động tài trợ nghiên cứu STEAM, bao gồm cả phần đầu tư và tái đầu tư khoản tài trợ.

 

 • Trường hợp nhà nghiên cứu là học sinh đi du học thì đề tài nghiên cứu mô tả trên đây chính là kế hoạch học tập (study plan), một phần thiết yếu của bộ hồ sơ xin visa du học. Khi xây dựng kế hoạch học tập theo phương thức đề tài nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu STEAM, cơ hội được cấp visa du học chắc chắn tăng lên rất nhiều. Ngành nào cũng có thể và nên ứng dụng STEAM. STEAM là lợi thế khi nghiên cứu và làm việc.

 

 • Chương trình tài trợ này không chỉ dành riêng cho nhà nghiên cứu là du học sinh Việt Nam nhưng bởi vì xuất pháp từ định hướng phát triển nhân lực quốc tế của công ty CP InterGoGo Việt Nam nên phần tài trợ cho nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu STEAM liên quan tới du học và thị trường nhân lực quốc tế tự nhiên sẽ chiếm vai trò chủ yếu. Chương trình dự kiến sẽ nhanh chóng mở rộng tới đối tượng nhà nghiên cứu là nhân lực quốc tế có khả năng đóng góp gía trị gia tăng mạnh mẽ cho nền kinh tế Việt Nam.

 

Quý vị quan tâm trở thành nhà nghiên cứu của Dự án xin liên hệ với Chương trình theo e-mail: info@intergogo.com để nhận bản mẫu đề cương nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu STEAM

 
Chương trình Hỗ trợ du học
www.hotroduhoc.vn