Giỏ hàng

Chương trình phỏng vấn: Quan điểm về giáo dục quốc tế

Trao đổi quan điểm của du học sinh, phụ huynh học sinh, nhà tư vấn, trường đại học và những thành viên khác hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế của học sinh Việt Nam nhằm giúp Chương trình Hỗ trợ du học thực hiện dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu STEAM 

Chương trình Hỗ trợ du học www.hotroduhoc.vn (sau đây gọi là Chương trình) thuộc công ty CP InterGoGo Việt Nam thực hiện loạt bài phỏng vấn du học sinh, phụ huynh học sinh, nhà tư vấn, trường đại học và những thành viên khác hoạt động trong lĩnh vực giáo dục quốc tế của học sinh Việt Nam nhằm tổng hợp quan điểm từ cộng đồng về STEM và STEAM giúp Chương trình thực hiện dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu STEAM.

STEM là viết tắt các chữ cái đầu của Science – Technology – Engineering – Mathematics (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Toán học). STEAM là viết tắt các chữ cái đầu của Science–Technology–Engineering–Arts – Mathematics (Khoa học – Công nghệ – Kỹ thuật – Nghệ thuật – Toán học) với A là “liberal Arts”. Thuật ngữ “liberal arts” nguyên gốc đề cập đến nhiều ngành, trong đó cũng liên quan đến kỹ thuật công nghệ, nhưng trong phạm vi thuật ngữ STEAM này được hiểu theo nghĩa đề cập đến các ngành khoa học xã hội – nhân văn.

QUY ĐỊNH PHỎNG VẤN

Chương trình Hỗ trợ du học (Chương trình) thử nghiệm loạt bài phỏng vấn về STEM và STEAM này với số lượng giới hạn người được phỏng vấn. Trường hợp phát sinh doanh thu và/hoặc hay bất kỳ lợi ích gì khác từ nội dung bài phỏng vấn thì tất cả những lợi ích đó được phân chia tương đương nhau giữa công ty CP InterGoGo và người được phỏng vấn trong bài phỏng vấn đó sau khi khấu trừ tất cả mọi chi phí liên quan.

Chương trình sẽ cập nhật đầy đủ và kịp thời về hoạt động của dự án tài trợ nghiên cứu và ứng dụng nghiên cứu STEAM trên website Chương trình www.hotroduhoc.vn và từ email info@intergogo.com. Chương trình bảo lưu quyền kiểm duyệt và/hoặc điều chỉnh thông tin đăng tải miễn là không làm sai lệch chủ ý và/hoặc tính chân thực của thông tin gốc.

NỘI DUNG PHỎNG VẤN

Xin quý vị cho biết quan điểm của quý vị và/hoặc mô tả trải nghiệm cá nhân về ba chủ đề Chương trình Hỗ trợ du học đặt ra như sau:

Chủ đề 01. Mục đích đi du học

Thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem tại link:  https://hotroduhoc.vn/pages/ve-chung-toi

Chủ đề 02. Vai trò của STEM và STEAM đối với sự nghiệp cá nhân

Thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem tại link: https://hotroduhoc.vn/blogs/stem/giao-duc-la-dau-tu-vai-tro-cua-stem-trong-du-hoc-thoi-ky-tpp

Chủ đề 03: Phương án tài trợ quá trình STEAM

Thông tin chi tiết, xin mời quý vị xem tại link:  https://hotroduhoc.vn/blogs/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu/du-an-tai-tro-nghien-cuu-va-ung-dung-nghien-cuu-phien-ban-1-1

ĐĂNG KÝ PHỎNG VẤN

Quý vị quan tâm tham gia phỏng vấn và/hoặc đăng ký đề tài nghiên cứu STEAM, xin mời gửi đề nghị tới e-mail info@intergogo.com 

 
Chương trình Hỗ trợ du học
www.hotroduhoc.vn